Regulamin

/Regulamin
Regulamin2011-02-08T15:49:57+00:00

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z WYPOZYCZALNI I CZYTELNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

§.1

Podstawę prawna wydania i stosowania Regulaminu stanowi:
1. Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach: art. 5 ust. 1, 3 art. 14 ust. 1-4 ( Dz. U. nr 85, poz. 539; Dz. U. nr 106, poz. 668)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. nr 114, poz. 493 ze zmianami)
3. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
4. Postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności materialnej czytelników za wypożyczone z Biblioteki zbiory stanowią przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym/ Ustawa
z dn. 23 iv. 1964 r. / art. 56, 65, 78, 117, 118, 123 § 1, 124 §1, 354, 363, 471, 476, 477, 483, 484 § 1, 485, 499, 710, 712, 714, 716, 718

§. 2
Zbiory Biblioteki

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej i wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych oraz księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne.
2. Księgozbiór ustawiony jest na regałach według działów rzeczowych.
3. Czytelnik wyszukuje książek na półkach samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza.
4. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

§. 3
Prawo korzystania z wypożyczalni

1. Wypożyczanie książek i czasopism jest bezpłatne
2. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy chetni
3. Osoba pełnoletnia przy zapisie do Biblioteki ma obowiązek:
a) szczegółowego zapoznania się z Regulaminem
b) wypełnienia kart zapisu tj. zobowiązania, złożenia na niej czytelnego podpisu, którym to zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów statystycznych i czynności związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów
c) okazania bibliotekarzowi dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia zgodności danych
Bibliotekarz corocznie uaktualnia zobowiązanie czytelnika na podstawie danych
z dokumentu tożsamości.
4. Osoba niepełnoletnia zapisuje się do Biblioteki za zgoda jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
5. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o wszelkich zmianach w danych osobowych tj. nazwiska, miejsca zamieszkania.
6. W Bibliotece obowiązuje cisza. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą takie osoby wypożyczać książek i czasopism ani przebywać w lokalu bibliotecznym.

§. 4
Kaucja

Od czytelników niezwiązanych z miastem Konstantynowem miejscem zamieszkania, szkoły lub pracy pobiera się przy zapisie do biblioteki i pierwszym wypożyczeniu jednorazowo kaucje za pokwitowaniem w wysokości 40 zł. od osoby dorosłej oraz 15 zł. od dzieci i młodzieży.

Biblioteka zwraca kaucję czytelnikowi z chwilą jego rezygnacji z usług Biblioteki i po zwrocie wszystkich wypożyczonych zbiorów.

Kaucja nieodebrana po upływie roku od zwrotu do Biblioteki wszystkich materiałów zostaje przekazana do działu finansowego Biblioteki i nie podlega zwrotowi.

§. 5
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

1. Z księgozbioru czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 4 książek na okres jednego miesiąca. Termin zwrotu książek będących lekturami szkolnymi upływa po 2 tygodniach.
2. Wypożyczenie książki czytelnik potwierdza podpisem na karcie książki.
3. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają w lokalu bibliotecznym. Dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie książki poza bibliotekę w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale nie dłużej niż jeden tydzień. Encyklopedie i słowniki oraz szczególnie cenne pozycje wypożyczyć można jedynie na noc.
4. Zwiększenie liczby wypożyczonych woluminów może nastąpić w przypadku potrzeb naukowych lub szczególnej sytuacji zdrowotnej czytelnika.
5. Z bieżących numerów gazet i czasopism czytelnicy korzystają na miejscu w lokalu bibliotecznym. Wcześniejsze numery można wypożyczyć na zewnątrz na okres 1 tygodnia.
6. Biblioteka ma prawo przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie zostało na nią zgłoszone zamówienie. Łączny okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych nie może przekroczyć okres 6 miesięcy. Czytelnik przetrzymujący książki ponad ustalony w Regulaminie termin nie może wypożyczyć kolejnych książek.
7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może prosić o zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
8. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę wypożyczona.
9. W razie braku książki w Bibliotece, na życzenie czytelnika bibliotekarz udziela informacji
o placówkach bibliotecznych, w których poszukiwana pozycja może się znajdować.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach poszukiwaną książkę Biblioteka może sprowadzić w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych, do wykorzystania tylko w lokalu bibliotecznym.
10. Biblioteka rejestruje wypożyczenia książek i czasopism w systemie kieszonkowym.

§. 6
Informacje i porady

1. Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, a na życzenie czytelnika również bibliograficznych i rzeczowych.
2. Opłaty mogą być pobierane za usługi reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

§. 7
Sankcje regulaminowe

1. Za przetrzymywanie książek poza ustalony termin / §. 5. p. 1, 3 /
Biblioteka pobiera opłaty: w Bibliotece dla dorosłych w wysokości 10 gr., w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w wysokości 5 gr.- od woluminu za każdą dobę od upływu terminu zwrotu.
2. Po 2 tygodniach upływu ustalonego terminu zwrotu książki, Biblioteka wysyła do czytelnika kolejno trzy upomnienia a następnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru tzw. wezwanie ostateczne dotyczące zwrotu książek, które jest podstawa do wystawienia tytułu komorniczego- wykonawczego.
3. Za każde pisemne upomnienie pobiera się od czytelnika opłatę w wysokości ceny znaczka pocztowego i ceny druku.
4. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić do Biblioteki zaległe książki i uiścić kary regulaminowe.
5. W przypadku zagubienia, zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza.
6. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę, której czytelnik nie może odkupić, określa dyrektor biblioteki na podstawie aktualnych cen na rynku księgarskim.
7. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
8. Zagubiona książką nadal stanowi własność Biblioteki, posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności.
9. W przypadkach szczególnych dyrektor biblioteki może zaproponować czytelnikowi, aby
w zamian za zagubioną bądź zniszczoną książkę przekazał inna, przydatna w zbiorach biblioteki.
10. Za uszkodzone książki czytelnik zobowiązany jest do odszkodowania, którego wysokość określa dyrektor Biblioteki.
11. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenia chociażby jednego
z tomów czytelnik odpowiada za całość dzieła / §. 7 p. 6 /
12. W przypadkach losowych / pożar, kradzież, itp./ zwolnienie od kar regulaminowych może nastąpić tylko po przedłożeniu w bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych organów.

§. 8
Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1. Czytelnik zobowiązany jest do starannego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami. Zbiory biblioteczne SA własnością społeczną.
2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§. 9

Życzenia i założenia czytelników

Życzenia i założenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnik może zgłaszać do dyrektora biblioteki, w przypadku jego nieobecności do dozorującego bibliotekarza.

§. 10
Przepisy końcowe

1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dorosłych oraz Filii nr 1 MBP tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży.
2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzja dyrektora Biblioteki zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania z wypożyczalni bibliotek.
3. Czytelnik może odwołać się od decyzji dyrektora Biblioteki do burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego.