Statut i Regulamin

/Statut i Regulamin
Statut i Regulamin2011-02-08T15:46:35+00:00

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, zwana dalej ” Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Konstantynowie w roku 1947 i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz.721, nr 141, poz.943, z 1998 r. nr 106 poz. 668 ( art. 82), z 1999 r. nr 101 poz.1178, z 2000 r. nr 12 poz.136/

2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. nr 85, poz. 539, z 2001 r. nr 129 poz. 1440/ zwanej dalej ” ustawą”

3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest budynek położony przy ul. Plac Kościuszki 10 w Konstantynowie Łódzkim. W skład sieci Biblioteki wchodzi Filia Nr 1 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

§ 3

Terenem działania Biblioteki jest miasto Konstantynów Łódzki

§ 4

Nadzór bezpośredni nad działalnością Biblioteki sprawuje Zarząd Miasta Konstantynowa Łódzkiego.

§ 5

Naczelny nadzór nad Biblioteką sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 6

Nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach- pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

§ 7

Biblioteka jest wpisana do rejestru gminy miasta Konstantynów i posiada osobowość prawną.

§ 8

Pieczęcią urzędową Biblioteki jest pieczęć podłużna zawierająca napis: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 9

W celu spełnienia swych zadań Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania materiały biblioteczne służące rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych w społeczeństwie, a także współdziała w jego wychowaniu i w upowszechnianiu nauki, wiedzy i kultury z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami o podobnych celach.

§ 10

Dla wykonania zadań określonych w § 9 Biblioteka w szczególności:
1. gromadzi, opracowuje, przechowuje, ochrania i udostępnia materiały biblioteczne służące potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i samokształceniowym, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2. obsługuje użytkowników, przede wszystkim udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza do domu.
3. prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzatorską i edukacyjną.
4. organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne ludziom niepełnosprawnym, chorym i starszym.
5. sprawuje nadzór organizacyjny nad Filią nr 1, udziela pomocy w zakresie prac bibliotecznych.
6. współpracuje z instytucjami upowszechniania kultury (Miejski Ośrodek Kultury, szkoły, przedszkola), organizacjami i stowarzyszeniami.

 

Rozdział III

Organizacja i kierownictwo Biblioteki

§ 11

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

§ 12

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Konstantynowa oraz ustala wysokość wynagrodzenia.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Miasta Konstantynowa Łódzkiego                                                                                                                              
       § 13

1. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki
2. Pracownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska określone w odrębnych przepisach

                                                                                                         § 14

Przy Bibliotece i jej Filii Nr 1 mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

Rozdział IV

Mienie i finanse

§ 16

Majątek Biblioteki stanowi własność gminy miasta Konstantynowa i może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych przez Bibliotekę.

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Konstantynowa na zasadach określonych dla gospodarki finansowej instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

§ 18

Działalność Biblioteki finansowana jest z:
1. dotacji z budżetu miasta Konstantynowa
2. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
3. oraz innych źródeł

§ 19

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie.
2. Środki finansowe lokowane są na własnym rachunku w banku
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
4. Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i świadczeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób.
5. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

§ 20

Usługi Biblioteki są ogólno dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem, że opłaty
mogą być pobierane:
1. za wypożyczenia międzybiblioteczne
2. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
3. za nie zwrócone w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
4. za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Konstantynowa w trybie określonym w ustawie.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.